6th Andrey Mironov Festival of Actor's Song
Fragment of Gala Concert

2000My Sail Is Whitening
(G. Gladkov Yu. Kim)
Nikolay Karachentsov, voice